Tezler

Yüksek Lisans Tezi

Tez Başlığı — Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı
Danışman — Prof. Dr. Azmi Süslü
Yer Bilgisi — Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / 1987
Anahtar Kavramlar — Son Osmanlı Meclisi, 12 Ocak, 16 Mart, 28 Ocak, 17 Şubat, İstanbul, Misak-ı Milli, Büyük Millet Meclisi

Doktora Tezi

Tez Başlığı — XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı
Danışman — Prof. Dr. Mustafa Kafalı
Yer Bilgisi — Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / 1993
Anahtar Kavramlar — 16. Yüzyıl, Ruha, Şanlıurfa, Sancak, Tahrir, Timar, Kaza

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

— Çetin Sungur, Rahîmîzade İbrahim Harîmî Çavuş’un “Zafernâme-i Sultan Murad Han” Adlı Eserinin Transkripsiyonu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 1998.

— Ali Barut, Kuzey Kafkaslara Rus İlerleyişi Karşısında Anapa Muhafızı Ferah Ali Paşa’nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1781-1784), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 1997.